ellesclubr18video

ellesclubr18video

结胸之证有三∶不按而痛者名大结胸;按之而痛者名小结胸;心下怔忡,头汗出者名水结胸也。【注】类伤寒五证,初病之时,皆与太阳表证相类。

里实者,三承气汤下之,表里不实而热盛者,白虎解毒等汤清之可也,详三阳篇。苔滑黑,谓舌苔不干而色黑也。

 其夫燥金主涩,而湿土主滑,夫燥湿之体,必先因之于彼气而后为其兼化也,犹先大凉而物后燥,及风胜,湿热耗其液而成燥体,及热太甚,则万物湿润而出液者也。湿温内甚,吐泻者,上吐下泻,亦名霍乱也。

KT者,气噎结有声也。熏洗方凡患一切痈疽发背诸疮,打破伤损骨断,未破或未断而肿痛者,并皆治之。

呃逆无休,元气不藏也。 治打扑伤损,皮肉破碎,筋骨寸断,瘀壅滞结,肿不散。

伤寒头疼久不愈,令人丧明,以胸膈有宿痰故也,当先涌之,次以诸病蓄热下焦,则承气、抵当之类,泄之而可也。烦渴引饮加知母、石膏,热自瘥也。

Leave a Reply